ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานสัปดาห์เภสัชกรรม 59 เสริมทักษะการบริการชุมชน ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายเภสัชกรอุบลราชธานี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี "สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 เสริมทักษะการบริการชุมชน ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข" ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้เรื่องยา ลดปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร เป็นต้น ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

Share on Facebook