ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชภัณฑ์ และคณาจารย์ ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง

ในระหว่างวันที่ 7-11สิงหาคม2554 คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สาขาเภสัชภัณฑ์ รวม 33 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพรและเครื่องสำอาง ตลอดจนดูงานด้านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มีความพร้อมที่จะทำงานภายหลังจบ บริษัทชั้นนำที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมโรงงานได้แก่ บริษัทยูนิซัน จำกัด, บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ จำกัด, บริษัทนีโอคอสเมด จำกัด, บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

Share on Facebook