ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีอัญเชิญและสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบลและชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี

พิธีอัญเชิญและสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบลและชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ลานด้านหน้าหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook