ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  อบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการปลอดภัยการดับเพลิง แนวทางหนีไฟ และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย "การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการปลอดภัยการดับเพลิง แนวทางการหนีไฟ และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณภากร บ้านใหม่ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีม 2 เทศบาลนครอุบล และคณะ บรรยายในหัวข้อ "วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุและ/หรือภาวะฉุกเฉินฝึกปฏิบัติการการจัดการภาวะฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์" และฝึกปฏิบัติการ "สาธิตการดับเพลิง และการซ้อมอพยพหนีไฟ"

Share on Facebook