ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  แนะนำหนังสือใหม่ประจำปี 2559

สามารถรับชมและเลือกอ่านได้ที่ห้องเอกสารอ้างอิง ชั้น 3 คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

14-09-2559

Share on Facebook