ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมไพโรจนืทรัพยานนท์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช เป็นประธานคณะกรรมการ และ รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส และดร.รัชดา โสภาคะยัง ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ 

Share on Facebook