ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  นักศึกษาและอาจารย์จาก College of Pharmacy & Health Sciences, Long Island University, USA เยี่ยมชมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นักศึกษาและผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ ในโครงการ "โครงการรับนักศึกษาและเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560 ระยะที่ 1 " โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ (2) เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับชาวต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่าน โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จาก College of Pharmacy & Health Sciences, Long Island University, USA  ได้แก่ Associate Prof.Dr.Suzanna Gim  Mr.Nubriel Jose Hernandez  Ms.Nadine Fahim Dandan  Ms.Julie Nargis Samuel  Ms.Rachelle Louis มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้

Share on Facebook