ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับ Prof.Richard Segal จาก University of Florida USA

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ Professor Richard Segal จาก University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใน "โครงการรับนักศึกษาและเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560 ระยะที่ 2 " โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ (2) เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับชาวต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมดังนี้
- การเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- บรรยายพิเศษหัวข้อ 

   1. Discovering new approaches to helping community pharmacists become more e-active in providing pharmaceutical care,
   2. Medication use process
   3. Pharmacy curriculum and team-based learning
- บรรยายพิเศษหัวข้อ Community Pharmacy and Pharmaceutical Care in USA ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

Share on Facebook