ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “แสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559 และผู้รับได้รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 1 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559 ให้แก่บุคคลหรือองค์กรผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ มีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป จำนวน 2 คน ได้แก่ เภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน และประเภทนิติบุคคล องค์กร ได้แก่ บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรับรางวัลรัตโนบลในพิธีพระราชธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้แขกมีเกียรติได้มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ให้แก่ผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน และผู้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559 จำนวน 2 คน โดยผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับรางวัลรัตโนบล ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแสดงความยินดีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

          สำหรับความเป็นมาของ“รางวัลรัตโนบล” มาจาก ราชทินนามของอริยสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด  สมจิตต์) คือผู้เคร่งครัดด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นที่เคารพศรัทธา ของประชาชน  ปฏิปทาและจริยาสมบัติ มีเมตตาจิตสูง  มีวิริยะอุตสาหะและมีขันติธรรมอย่างแรงกล้า เป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้ดี ทั้งทางโลกและทางธรรม  และพระราชรัตโนบล (พิมพ์ นารโท) พระมหาเถระผู้โดดเด่นด้านความยุติธรรม ความถูกต้อง มีเมตตาธรรมสูง เป็นนักเผยแผ่อบรมเทศนาสั่งสอน รวมถึงการสอนหนังสือ การจัดการศึกษาและการบริหารคณะสงฆ์ มีคุณูปการเป็นที่เคารพสักการะของชาวอุบลราชธานี ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้นำสร้อยราชทินนาม “รัตโนบล” เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์  สมควรแก่การยกย่อง ดังเช่น พระอริยสงฆ์ชาวอุบลราชธานีทั้งสองรูป ที่ได้กระทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

Share on Facebook