ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและเคมีในห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่   22   กันยายน  2554  ที่ผ่านมา  คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนโครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกปี ๒๕๕๔ จากคณะกรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์   นักวิจัย   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้  โดยวิทยากรได้บรรยายในเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ   ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางเคมี การจัดการขยะ การดำเนินการในภาวะฉุกเฉินและผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการปลอดภัยของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook