ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการ Integrated Pharmaceutical Seminar

โครงการ Integrated Pharmaceutical Seminar

ท้าทาย ว่าที่เภสัชกร ในอนาคต..

ด้วยการบูรณาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ของสังคม

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 ได้นำเสนอสื่อความรู้ในรูปแบบ multimedia จากการหาข้อมูลและทำรายงาน  ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน  เป็นการบูรณาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์ของสังคม ของว่าที่เภสัชกรในอนาคต

เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้มีโอกาสประมวลความรู้ในรายวิชาที่ได้ศึกษามาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถามที่เป็นประเด็นทางสังคมได้ หรือสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคุ้นเคยกับแนวทางการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นที่ต้องใช้วิธีการคิดวิเคราะห์ นำความรู้พื้นฐานที่เรียนมานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านยาสำหรับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

 

กลุ่มความรู้เรื่องเพศศึกษา ได้แก่ ยาทำแท้ง, ยาคุมกำเนิด, ยานกเขาไม่ขัน
ความสวยความงามกับสุขภาพ ได้แก่ กลูตาไธโอน, ยาลดน้ำหนัก, ฮอร์โมนกับการเสริมอึ๋ม
บทบาทวิชาชีพเพื่อสังคม ได้แก่ Antibiotic smart use (ASU), ยาขยะ, ยาเสียสาว

 

Share on Facebook