ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของการให้คำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีจะสำเร็จการศึกษา เพื่อตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และบรรยาย ให้ข้อคิดในการจบบัณเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศรีพานิชกุลชัย 

Share on Facebook