ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 18 จำนวน 90 คน จะสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร ภายในโรงพยาบาล ร้านยา โรงงานผลิตยาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงหารเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมของนักศึษา โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตใหม่สามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โรงแรมอารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Share on Facebook