ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ณ วัดคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกชั้นปีที่ 3 มีจิตอาสา เสียสละ และทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เรียนรู้การฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติด้วยวิธีแห่งธรรมะและธรรมชาติบำบัด มีทัศนคติเชิงบวกการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท โดยสร้างกำลังใจ และความเข้มแข็ง เผชิญปัญหาและอุปสรรค และเสริมสร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์ และผู้ป่วย

Share on Facebook