ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดทำเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เนื่องจากขณะนี้มีหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย ได้ประสบปัญหาอุกภัย และมีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2554 เป็นต้นมา และคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะคงอยู่อีกไม่น้อยกว่า 1-2 เดือน พบว่า ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์อย่างเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการจัดทำเวชภัณฑ์เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในครั้งนี้

Share on Facebook