ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ และ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีและความผูกพัน ในองค์กรระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 2560 ที่ผ่าน

Share on Facebook