ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เสริมสร้างระบบการทำงานด้วยหลัก 5 ส.

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เสริมสร้างระบบการทำงานด้วยหลัก 5ส. ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook