ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน งานเกษตรอีสานใต้

การให้บริการคัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในการบริการวิชาการ “งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2554” โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์
1.ให้บริการการคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. บริการให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกันการเกิดโรค และแนวทางการดูแลตนเองเมื่อมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังเพื่อนำไปสู่การหลีกเลี่ยงและชะลอการเกิดโรคนั้น

 

พร้อมให้คำปรึกษาด้านยา ให้บริการค้นหาปัญหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพ โดยคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นอกจากนี้ยังมี ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ หน่วยน้ำ งานวิชาการ อีกด้วย

Share on Facebook