ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมงาน ม.อุบลฯปรับยุทธศาสตร์วิจัย-นวัตกรรม เดินหน้าสนองนโยบาลรัฐ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราฃธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมงาน ม.อุบลฯ ปรับยุทธศาสตร์วิจัย - นวัตกรรม เดินหน้าตามนโยบาลรํฐ Thailand 4.0 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร่วมตอนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ให้เกียรติตรวจเยี่ยม ชมผลิตภัณฑ์ของคณะ และให้คำแนะนำเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook