ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเภสัชกรอุบล ชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี และกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 12 ทุน ดังนี้ ทุนต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ทุนทั่วไป จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ

           มูลนิธิเภสัชกรอุบลได้บริจาคเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์มาทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน เพื่อมอบให้นักศึกษาที่ขัดสนและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา เป็นจำนวน 12 ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ทุนต่อเนื่อง 3 ปี  จำนวน 2 ทุนๆละ 25,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนคือ

 1. นายอนุวัฒน์  กุลไธสง   นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 2. นางสาวสิริพร  เถิงฟั่น   นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ทุนทั่วไป จำนวน 10 ทุนๆละ 15,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนคือ

 1. นางสาวเพ็ญพิชญา  พรมแม้น                        นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 2. นางสาวธัญญาลักษณ์  โพธิสาร                      นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 3. นางสาวมินตรา  มนฑราทิพย์                         นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 4. นายอานนท์  วิจารย์ชัยศรี                              นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 5. นางสาวทิพย์สุดารัตน์  เคนพรม                     นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 6. นางสาวธนาภรณ์  ภาคมฤค                           นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 7. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์                         นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 8. นายพิพัฒน์  จันทะพิมพ์                                 นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 9. นางสาวศิวพร  เมหิ                                         นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 10. นายอดิศักดิ์  รัตนสงคราม                             นักศึกษาชั้นปีที่ 7

 

Share on Facebook