ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู”  ประจำปีการศึกษา  2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และขอพรในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ กิจกรรมในงานนอกจากพิธีไหว้ครู ยังประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ การมอบทุนการศึกษา การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อพบปะ พูดคุย และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาประจำสายรหัสอีกด้วย เมื่อวันที่ 224 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook