ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วินัย  รวมทั้งมีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีทัศนคติที่ดีต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ลานยาหม้อ และห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

Share on Facebook