ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการสร้างขวัญกำลังใจและคัดสรรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี

คณะเภสัชศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ สร้างขวัญกำลังใจและคัดสรรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี สำหรับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาเหล่านั้นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบให้นักศึกษาคนอื่นๆอยากพัฒนาการเรียนของตนเพื่อให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณดังกล่าวในปีต่อมา รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรกิจกรรมทางวิชาการที่ช่วยพัฒนานักศึกษาคนอื่นๆภายในคณะเภสัชศาสตร์ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเภสัชศาสตร์อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภููริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และให้เกียรติมอบรางวัลนักศึกษามีผลการเรียนดี “ขวัญใจคณบดี” มีผลการเรียนรายวิชาคณะเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share on Facebook