ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Manchester Uiversity สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ Dr.Julie Andrews จาก Manchester Uiversity สหราชอาณาจักร อาจารย์ชาวต่างชาติ มาบรรยายให้ความรู้สาขาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ Pharmacogenetics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Pharmacology และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจ นอกจากบรรยายด้าน Pharmacogenetics แล้ว ยังร่วมสอนในวิชา English for Pharmacy students ซึ่งเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี ที่ต้องการที่จะยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook