ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ด้านวิชาการ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และการสาธารณสุขของประเทศ อันเป็นเจตจำนงที่สอดคล้องกันของหน่วยงานทั้งสองสถาบัน

Share on Facebook