ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นหลักประกันการจัดการศึกษาของคณะและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ (ประธานคณะกรรมการ) รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส (กรรมการ) ผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง (กรรมการ) อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ (กรรมการ) อาจารย์เมทินี มาเวียง (กรรมการ) และนางสาวเต็มศิริ ชิดดี (เลขานุการ)  ได้ทำการตรวจเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากร และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมิน และสรุปผลการประเมินต่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะ  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคณะต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ได้คะแนนประเมินในระดับดี ค่าคะแนน 4.44 ซึ่งถือได้ว่าผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนและการบริหารจัดการของคณะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Share on Facebook