ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันของสภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดอบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันของสภาเภสัชกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561 ให้แก่อาจารย์และบุคลากร  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์

Share on Facebook