ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 หลักสูตร ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักประกันการจัดการเรียนการอสนของหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ดังนี้

1. หลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
2. หลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
3. หลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
4. หลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
5. หลักสูตร วท.ม.สาขาบริหารบริการสุขภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

 

Share on Facebook