ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(Cardiopulmonary resuscitation:CPR)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง จินตนา คำภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวารินชำราบ วิทยากรบรรยาย และทีมฝึกทักษะภาคปฏิบัติ จากโรงพยาบาลวารินชำราบ และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook