ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมบริจาคชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้เป็นที่อ่านหนังสือ จัดประชุมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกท่านที่ร่วมบริจาคมอบชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง จำนวน 18 ชุด เพื่อใช้เป็นที่อ่านหนังสือ จัดประชุม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลวสโมสร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ตลอดไป

Share on Facebook