ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  บรรยากาศร่วมแสดงความยินดีแก่ Professor Ikuo Saiki มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต (รุ่นที่ 18) ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 และร่วมแสดงความยินดีกับ Professor Ikuo Saiki ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ "ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์" ณ คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้ปกครองและญาติของมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

Share on Facebook