ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ และกล่าวชื่นชม แสดงความยินดี แด่ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ผู้รับรางวัลรัตโนบล ซึ่ง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย และรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กร ที่ทำประโยชน์อย่างยิ่ง แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประเทศชาติ จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้แก่ Professor lkuo Saiki และ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ให้แก่ รองศาสตราจาราย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  และในส่วนของรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2560 ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค และ ประเภทนิติบุคคล องค์กร จำนวน 2 แห่ง ให้แก่ มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ และ บริษัท ไทยบริดจนสโตน จำกัด

Share on Facebook