ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นในการประกวดโครงการและการนำเสนองานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 5

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ทีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นในการประกวดโครงการและการนำเสนองานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นในการประกวดโครงการและการนำเสนองานในรายวิชา

รายวิชา 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย

รายวิชา 1507 521 การตลาดยา

รายวิชา 1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบกรนำส่งยาแบบใหม่

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้มีผลงานดีเด่นในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดโครงการที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ผลการประกวด แผนการตลาดยา

Marketing plan for new health-related product

รายวิชา 1507 521 การตลาดยา (Drug Marketing)

อาจารย์รจเรศ เนตรทอง : อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

รางวัล

ชื่อโครงการ

นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ

ชนะเลิศ

Lunar Quint :

Healthy kids' snack plus nutrients

นางสาวพัสตราภรณ์ สำโรง

นางสาวชัญญาภัค แสงชาติ

นางสาววิชชุดา สมชาติ

นางสาวอภิษฎา น่าเยี่ยม

รองชนะเลิศอันดับ 1

Mommy’s Secret :

Breastfeeding milk booster

นางสาวศิริวดี ศรีกงพาน

นางสาวเกษราภรณ์ บุตทศ

นายปฏิพล ลาภปรารถนา

นางสาวพิชญ์สินี บุดดีเสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวด โครงการเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด้านความคิดสร้างสรรค์

รายวิชา 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย

(Rational Drug Use and Patient Safety)

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล : อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

 

รางวัล

โครงการ

รายชื่อ นศ.

ชนะเลิศ

โปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

นางสาวสิริพร สีนิลแท้

นางสาวสุทธิภัทร ปานรัตน์

รองชนะเลิศอันดับ 1

การเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาเพื่อป้องกันการกำเริบของโรคชนิดสูดพ่นในกลุ่มผู้ป่วยโรคหืดรายใหม่

นางสาวกิติยา ไกยะฝ่าย

นายชครัตตรัย ทับแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ 2

(มี 2 รางวัล)

โครงการการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นางสาวนันทิกานต์ แฉขุนทด

นางสาวลิลตา ทับทอง

การจัดทำแนวทางการใช้วิตามิน B1 วิตามิน B6 และวิตามิน B12 อย่างสมเหตุผล

นางสาวจันจิรา พืชธัญญากิจ

นางสาวจิตราพันธุ์ นาทองไชย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวด การนำเสนอผลงาน หัวข้อ Novel Dosage Form and Drug Delivery Systems

 

รายวิชา 1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบนาส่งยาแบบใหม่

(Novel Dosage Forms and Drug Delivery Systems)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ : อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

 

รางวัล

ผลงาน

รายชื่อ นศ.

ชนะเลิศ

Skin Antioxidant and its Mechanism via Transdermal Drug Delivery Systems

นางสาวกรกนก สุวรรณราช

นางสาวกุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท์

นางสาวพิชญ์นรี องค์วิสุทธิ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

Novel Drug Delivery Systems for Macromolecule: Gene, Protein and Vaccine

นายวัฒนชัย บุญสาร

นางสาวสกลรัตน์ วงศ์เรือง

นางสาวปรียาวดี ธีระสาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

Skin Whitening and Improvement of Its Efficacy Using Nanotechnology

นางสาวอมรรัตน์ บุญเรือง

นางสาวชาญาภา คงคะสินธุ์

นางสาวพรทิพย์ วงศ์เมธาวี

 

Share on Facebook