ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาแนวคิดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ให้เข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของรายวิชาชีวเภสัชศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา รวมทั้งอบรมให้นักศึกษามีวิธีคิดที่เป็นระบบก่อนการทำปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องการพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้สอน เมื่อเสาร์วันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook