ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สำหรับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

       "ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สำหรับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3  กลุ่ม  ดังนี้

1.กลุ่มเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

2.กลุ่มเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

3.เภสัชกรรมคลินิก

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีรายละเอียดโครงการที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้"

         ผลการประกวด การนำเสนอผลงานสารนิพนธ์ด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

ประจำปีการศึกษา 2560

 

รางวัล

โครงการ

รายชื่อ นศ.

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชนะเลิศ

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสำคัญจากพืชสมุนไพร

1.น.ส.วิชชุดา   สมชาติ

2.น.ส.ศุภัชชา   อินทร์คำน้อย   

รศ.ดร.นงนิตย์    ธีระวัฒนสุข  50%

ผศ.ดร.พรทิพย์     ไววุฒิ        50%

รองชนะเลิศอันดับ 1

ผลขององค์ประกอบทางเคมีของสารสำคัญจากว่านเครืองูเห่าต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์

1.น.ส.พัสตราภรณ์    สำโรง

2.น.ส.ชัญญาภัค      แสงชาติ

ผศ.ดร.พรทิพย์     ไววุฒิ      100%

รองชนะเลิศอันดับ 2

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร Diarylheptanoid

จากว่านชักมดลูก

1.น.ส.ชิดชนนี      ชำนาญยุทธภูมิ

2.น.ส.ธารารัตน์    มุ่งแซกกลาง

อ.ไพจิตร         ศรีธนานุวัฒน์  80%

ดร.บัญชา         ยิ่งงาม         10%

ผศ.ดร.อุษณา    พัวเพิ่มพูนศิริ 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวด การนำเสนอผลงานสารนิพนธ์ด้านเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ประจำปีการศึกษา 2560

รางวัล

โครงการ

รายชื่อ นศ.

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชนะเลิศ

การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวแวนโคไมซิน 

ในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน

1.น.ส.กรกนก   สุวรรณราช

2.น.ส.กุลภัสสร์  กิตติพินิจนันท

ผศ.ดร.ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์  40%

ผศ.ดร.อุษณา     พัวเพิ่มพูนศิริ    30%

ผศ.ดร.วริษฎา     ศิลาอ่อน         30%

รองชนะเลิศอันดับ 1

การวิเคราะห์สารสำคัญของตำรับยาธาตุอบเชย

1.น.ส.สิริพร         สีนิลแท้

2.นายจักรพงษ์      ชาวะหา

รศ.ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์    35%

อ.ทรงพร           จึงมั่นคง         35%

ดร.กุสุมา           จิตแสง           30%

รองชนะเลิศอันดับ 2

เครื่องดื่มสุขภาพจากน้ำมันงาที่มี lignans ปริมาณสูง:

Sesame 3Plus

1.น.ส.นิภาพร    โสสว่าง

2.น.ส.อารยา     หมื่นไธสง

ดร.บัญชา          ยิ่งงาม            35%

รศ.ดร.วันดี        รังสีวิจิตรประภา 35%

อ.รจเรศ           เนตรทอง         30%

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวด การนำเสนอผลงานสารนิพนธ์ด้านเภสัชกรรมคลินิก

ประจำปีการศึกษา 2560

รางวัล

โครงการ

รายชื่อ นศ.

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชนะเลิศ

ผลของการให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งก่อน้ำดี

ภายหลังการผ่าตัด

1.นายพีระวิชญ์      ต้นสวรรค์

2.นายวรากร         ไทยสาภู

3.น.ส.ศศิภา        วิจยาภรณ์

อ.พีรวัฒน์        จินาทองไทย     50%

อ.มานิตย์         แซ่เตียว           50%

รองชนะเลิศอันดับ 1

การพัฒนาแผนที่ร้านยาคุณภาพ

1.นายอัครพงศ์    ทวีพัฒน์

2.นายสินธัช       วงค์อุทุม

ผศ.ดร.แสวง     วัชระธนกิจ       60%

ผศ.ดร.น้องเล็ก  คุณวราดิศัย      40%

รองชนะเลิศอันดับ 2

Potentially  Inappropriate  Medications in Elderly  Patients using the Beer criteria

1.น.ส.นันทิกานต์   แฉขุนทด

2.น.ส.วัลลภา       แกล้วทนงค์

อ.ฑิภาดา           สามสีทอง      80%

รศ.ดร.ธีราพร      สุภาพันธุ์       20%

 

Share on Facebook