ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ภาควิชาสังคมและสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรสังคมศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ภาควิชาสังคมและสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อศึกษาประเด็นเรื่อง "การบริการสาธารณสุขระดับชุมชนและสถานศึกษา : การวิจัยสู่ชุมชน" ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook