ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม คณะท่านวิทยากรซึ่งได้ให้เกียรติ มาบรรยายพิเศษในระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะวิทยากรในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ได้แก่ อ.ภก.พีรวัฒน์  จินาทองไทย อ.ภญ.เด่นใจ บัวทุม อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง อ.ภก.ทวนธน บุญลือ อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว อ.ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ และคณะวิทยากรในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ อ.ภญ.วันนิศา ดงใต้ อ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก อ.ดร.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ อ.ภญ.กมลชนก จิตอารี ผศ.ภญ. จีริสุดา คำสีเขียว ซึ่งเป็นคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมและการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นปัจจุบันตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) และเพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในการบูรณาการองค์ความรู้หลายประการและประสบการณ์ ในการค้นหา วางแผนการแก้ไข การติดตาม และการป้องกันปัญหาจากการใช้ยา อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสภาวะโรค เศรษฐานะ วิถีชีวิต และความเชื่อของบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เภสัชกรประจำร้านยา และคณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

Share on Facebook