ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  Prof. Adelheid H Brantner University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย เข้าพบอธิการบดี ในโอกาสแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

   ในระหว่าง วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้เชียวชาญชาวต่างชาติ Professor Adelheid H Brantner The Faculty of Natural Sciences, University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านสมุนไพร โดยก่อนเดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้น โครงการแลงเปลี่ยนเชิงวิชาการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้นำ Professor Adelheid H Brantner เข้าพบ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสกล่าวลาพร้อมรับมอบของที่ระลึก
 
          ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และการบริบาลเภสัชกรรมรวมทั้งเป็นการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าและมีมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ The Faculty of Natural Sciences, University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาโดยมีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน
 
Credit ข่าว : เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ
 
 
 
Share on Facebook