ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรมวิชาการเรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ผลเสียที่เกิดขึ้นจากสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน ช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

Share on Facebook