ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์

ตามที่สภาเภสัชกรรม ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ชุดที่ 3 เข้าเยี่ยมสถาบันทางเภสัชศาสตร์เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันทุก 5 ปี โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีกำหนดการประเมินสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์   ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

1.       รศ.ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร               ประธานอนุกรรมการ

2.       รศ.ดร.สุชาดา ชุติมาวรพันธ์              รองประธานอนุกรรมการ

3.       ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ                อนุกรรมการ

4.       ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ            อนุกรรมการ

5.       รศ.ดร.โพยม วงษ์ภูวรักษ์                 อนุกรรมการและเลขานุการ

6.       ผศ.ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน                    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ซึ่งการประเมินสถาบันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม และเมื่อสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรองสถาบันแล้ว  จึงถือว่าครบขั้นตอนของการรับรองปริญญา  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดยการประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ดังกล่าวกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในอนาคตด้วย

Share on Facebook