ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของการให้คำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้ข้อคิดกับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook