ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งมอบช่อมะกอกคุณภาพสูงสู่สังคม

เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและส่งมอบช่อมะกอกคุณภาพสูงสู่สังคม สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 19  จำนวน  106 คน จะสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร ภายในโรงพยาบาล ร้านยา โรงงานผลิตยาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตใหม่สามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นอกจากนี้กิจกรรมในโครงการจะช่วยสร้างความรู้สึก ผูกพันต่อสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือของศิษย์เก่าในการพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยในภายภาคหน้า ณ อารยา รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 

Share on Facebook