ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะนักเรียนและครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค 2554 ที่ผ่านมา คณะนักเรียนและครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย และฟังบรรยายพิเศษจากนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ได้เข้าดูงานที่คณะสาขาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีอาจารย์นักวิจัยของคณะฯ บรรยายงานวิจัยด้านจุลชีววิทยาและชีวเภสัชศาสตร์ (โดย ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา) บรรยายงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม (โดย ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์) บรรยายด้านเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (โดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล) โดยนักเรียนได้เรียนรู้ กระบวนการทำงานของนักวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน

Share on Facebook