ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในชั้นคลินิก และการวางแนวทางการศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทัศนคติในเชิงบวก ในการสร้างความรู้สึกดี และเกิดความผูกพันกับเพื่อนในชั้นปี เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีเป้าหมาย มีการสื่อสารที่ดี และปลุกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมทั้งนักศึกษาสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาในชั้นปี และคณาจารย์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในช่วงกลางของการพัฒนาดังกล่าว สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างรอบด้านได้อย่างมั่นคงต่อไป ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

Share on Facebook