ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการพัฒนาแนวคิดและทักษะนักศึกษาให้สามารถทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาแนวคิดและทักษะนักศึกษาให้สามารถทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่นักศึกษาที่เป็นแกนนำรุ่นใหม่หมุนเวียนกันรับผิดชอบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาให้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาในตลอดทั้งปี สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้แกนนำนักศึกษาทำกิจกรรมในแต่ละรุ่นได้พัฒนาแนวคิด ทักษะทำงานเชิงรุก ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ ชั้น2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
Share on Facebook