ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.จินตนา นภาพร จัดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน และมีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชอุตสาหการ และ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้จัดการอบรมแก่นักศึกษาดังนี้

  1. อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วันพุธที่  9 พฤษภาคม 2561ณ  ห้องบรรยาย  PH 304 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
  3. อบรมแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  4. อบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย PH 403 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Share on Facebook