ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การทบทวนและปรับกลยุทธ์การทำงานให้สอดรับกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

 “การทบทวนและปรับกลยุทธ์การทำงานให้สอดรับกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
Share on Facebook