ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2562

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ) เรื่อง “การทบทวนและปรับกลยุทธ์การทำงานให้สอดรับกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน” วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมกระดังงาบูติกอินน์ จ.ศรีสะเกษ
Share on Facebook