ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การอบรมโครงการสร้างกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster) คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 256

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม.2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมการอบรมโครงการสร้างกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster) คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมไพโรจน์

Share on Facebook