ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในงาน คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นที่ 25 ซึ่งมีภาคปกติและโครงการพิเศษ จำนวน 138 คน ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook